ButtonArray.MouseEnter Zdarzenie

Definicja

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.Occurs when the mouse pointer enters the control.

public:
 event EventHandler ^ MouseEnter;
public event EventHandler MouseEnter;
member this.MouseEnter : EventHandler 
Public Custom Event MouseEnter As EventHandler 
Public Event MouseEnter As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Zdarzenia myszy zachodzą w następującej kolejności:Mouse events occur in the following order:

MouseEnter

MouseMove

MouseHover / MouseDown / MouseWheel

MouseUp

MouseLeave

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Uwaga

Funkcje i obiekty w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 przestrzeni nazw są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty duplikują funkcje, które można znaleźć w innych przestrzeniach nazw w .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Są one niezbędne tylko wtedy, gdy model kodu Visual Basic 6,0 różni się znacznie od .NET Framework.NET Framework implementacji.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Dotyczy

Zobacz też