DirListBox.Refresh Metoda

Definicja

Wymusza unieważnienie przez formant w obszarze klienta i natychmiastowe ponowne narysowanie.Forces the control to invalidate its client area and immediately redraw itself.

public:
 override void Refresh();
public override void Refresh ();
override this.Refresh : unit -> unit
Public Overrides Sub Refresh ()

Uwagi

Uwaga

Funkcje i obiekty w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 przestrzeni nazw są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty duplikują funkcje, które można znaleźć w innych przestrzeniach nazw w .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Są one niezbędne tylko wtedy, gdy model kodu Visual Basic 6,0 różni się znacznie od .NET Framework.NET Framework implementacji.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas przesłonięcia Refresh w klasie pochodnej należy wywołać Refresh metodę, aby formant i jego kontrolki podrzędne były unieważnione i ponownie narysowane.When you override Refresh in a derived class, make sure to call the Refresh method so the control and its child controls are invalidated and redrawn.

Dotyczy

Zobacz też