ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>.equal_to Metoda

Definicja

Określa, czy dwa Iteratory są tego samego obiektu.Determines whether two iterators are the same object.

Przeciążenia

equal_to(ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

equal_to(ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

public:
 bool equal_to(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> ^ _Right);
public bool equal_to (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> _Right);
member this.equal_to : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseBidirectionalIterator<'Value> -> bool
Public Function equal_to (_Right As ConstReverseBidirectionalIterator(Of TValue)) As Boolean

Parametry

Zwraca

trueJeśli dwa ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekty są tego samego obiektu; w przeciwnym razie false,.true if the two ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> objects are the same object; otherwise, false.

equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

public:
 virtual bool equal_to(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IInputIterator<TValue> ^ _Right);
public virtual bool equal_to (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IInputIterator<TValue> _Right);
abstract member equal_to : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IInputIterator<'Value> -> bool
override this.equal_to : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IInputIterator<'Value> -> bool
Public Overridable Function equal_to (_Right As IInputIterator(Of TValue)) As Boolean

Parametry

_Right
IInputIterator<TValue>

Obiekt do porównania z bieżącym ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektem. IInputIterator<TValue>The IInputIterator<TValue> object to compare with the current ConstReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Zwraca

trueJeśli dwa Iteratory są tego samego obiektu; w przeciwnym razie. falsetrue if the two iterators are the same object; otherwise, false.

Dotyczy