IList<TValue>.rend(ReverseBidirectionalIterator<TValue>) Metoda

Definicja

Określa koniec odwróconej kontrolowanej sekwencji.Designates the end of the reversed controlled sequence.

public:
 void ^ rend(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ReverseBidirectionalIterator<TValue> ^ % );
public void rend (ref Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ReverseBidirectionalIterator<TValue> );
abstract member rend : ReverseBidirectionalIterator -> unit
Public Function rend (ByRef  As ReverseBidirectionalIterator(Of TValue)) As Void

Parametry

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: rend (STL/CLR).For more information, see list::rend (STL/CLR).

Dotyczy