IVector<TValue> IVector<TValue> IVector<TValue> IVector<TValue> Interface

Definicja

Definiuje interfejs dla obiektu wektorowego STL/CLR.Defines the interface for an STL/CLR vector object.

generic <typename TValue>
public interface class IVector : ICloneable, Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IRandomAccessContainer<TValue>, System::Collections::ICollection
public interface IVector<TValue> : ICloneable, Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IRandomAccessContainer<TValue>, System.Collections.ICollection
type IVector<'Value> = interface
    interface IRandomAccessContainer<'Value>
    interface ICloneable
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Interface IVector(Of TValue)
Implements ICloneable, ICollection, IRandomAccessContainer(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Implementuje

Uwagi

W przypadku niektórych metod, w szczególności operatorów, należy zadeklarować typ parametru, ale nie należy określać nazwy parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Taki parametr nosi nazwę bez nazwy parametru.Such a parameter is known as an unnamed parameter. W dokumentacji dotyczącej tych metod __unnamed0 symbol zastępczy reprezentuje parametr nienazwany.In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Właściwości

back_item back_item back_item back_item

Uzyskuje dostęp do ostatniego elementu kontenera.Accesses the last element of the container.

Count Count Count Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

(Inherited from ICollection)
front_item front_item front_item front_item

Uzyskuje dostęp do pierwszego elementu kontenera.Accesses the first element of the container.

IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, ICollection czy dostęp do elementu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Inherited from ICollection)
Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Uzyskuje dostęp do elementu w określonej pozycji w kontenerze.Accesses an element at a specified position in the container.

SyncRoot SyncRoot SyncRoot SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

(Inherited from ICollection)

Metody

assign(IEnumerable) assign(IEnumerable) assign(IEnumerable) assign(IEnumerable)

Zastępuje wszystkie elementy w kontenerze elementami w określonym wyliczeniu.Replaces all elements in the container with the elements in the specified enumeration.

assign(IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) assign(IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) assign(IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) assign(IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>)

Zamienia wszystkie elementy w kontenerze na elementy między podanym iteratorem.Replaces all elements in the container with the elements between the given iterators.

assign(Int32, TValue) assign(Int32, TValue) assign(Int32, TValue) assign(Int32, TValue)

Zamienia wszystkie elementy w kontenerze na określoną liczbę elementów, które mają podane wartości.Replaces all elements in the container with the specified number of elements that have given values.

at(Int32) at(Int32) at(Int32) at(Int32)

Uzyskuje dostęp do elementu w określonej pozycji w kontenerze.Accesses an element at a specified position in the container.

at_bias(Int32) at_bias(Int32) at_bias(Int32) at_bias(Int32)

Pobiera element z bieżącą bias kontenera.Gets the element at the current bias of the container. Odchylenie jest przesunięciem od bieżącego elementu zero.The bias is the offset from the current element zero.

(Inherited from IRandomAccessContainer<TValue>)
back() back() back() back()

Uzyskuje dostęp do ostatniego elementu kontenera.Accesses the last element of the container.

begin(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) begin(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) begin(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) begin(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa początek kontrolowanej sekwencji.Designates the beginning of the controlled sequence.

capacity() capacity() capacity() capacity()

Raport o rozmiarze przydzielony magazyn dla kontenera.Reports the size of allocated storage for the container.

clear() clear() clear() clear()

Usuwa wszystkie elementy z kontenera.Removes all elements from the container.

Clone() Clone() Clone() Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

(Inherited from ICloneable)
CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection Arraydo, zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

(Inherited from ICollection)
empty() empty() empty() empty()

Testuje, czy kontener nie zawiera żadnych elementów.Tests whether the container has no elements.

end(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) end(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) end(ContainerRandomAccessIterator<TValue>) end(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa koniec kontrolowanej sekwencji.Designates the end of the controlled sequence.

erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Usuwa pojedynczy element kontrolowanej sekwencji, który jest wskazywany przez _WHERE.Removes the single element of the controlled sequence that is pointed to by _Where.

erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>) erase(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Usuwa elementy z kontrolowanej sekwencji z zakresu [_First_iter, _Last_iter].Removes the elements of the controlled sequence in the range [_First_iter, _Last_iter].

front() front() front() front()

Uzyskuje dostęp do pierwszego elementu kontenera.Accesses the first element of the container.

GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

(Inherited from IEnumerable)
get_generation() get_generation() get_generation() get_generation()

Pobiera bieżącą generację zmian z bazowego kontenera.Gets the current change generation of the underlying container.

insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>, TValue)

Wstawia określoną wartość do kontenera.Inserts the specified value into the container.

insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IEnumerable) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IEnumerable) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IEnumerable) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IEnumerable)

Wstawia sekwencję wydaną przez moduł wyliczający do kontenera.Inserts the sequence that is designated by an enumerator into the container.

insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>, IInputIterator<TValue>)

Wstawia sekwencję rozpoczynającą _First się od i kończącą się _Last elementem poprzedzającym kontener.Inserts the sequence beginning with _First and ending with the element preceding _Last into the container.

insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32, TValue) insert(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32, TValue)

Wstawia określoną wartość do kontenera.Inserts the specified value into the container.

pop_back() pop_back() pop_back() pop_back()

Usuwa ostatni element z kontenera.Removes the last element from the container.

push_back(TValue) push_back(TValue) push_back(TValue) push_back(TValue)

Dodaje nowy element na końcu kontenera.Adds a new element to the end of the container.

rbegin(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rbegin(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rbegin(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rbegin(ReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa początek odwróconej sekwencji kontrolowanej.Designates the beginning of the reversed controlled sequence.

rend(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rend(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rend(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) rend(ReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa koniec odwróconej kontrolowanej sekwencji.Designates the end of the reversed controlled sequence.

reserve(Int32) reserve(Int32) reserve(Int32) reserve(Int32)

Rezerwuje magazyn, aby zapewnić minimalną pojemność przyrostu dla kontenera.Reserves storage to ensure the minimum growth capacity for the container.

resize(Int32) resize(Int32) resize(Int32) resize(Int32)

Zmienia liczbę elementów w kontenerze na określony rozmiar.Changes the number of elements in the container to the specified size.

resize(Int32, TValue) resize(Int32, TValue) resize(Int32, TValue) resize(Int32, TValue)

Zmienia liczbę elementów w kontenerze na określony rozmiar.Changes the number of elements in the container to the specified size. Jeśli nowy rozmiar jest większy niż stary rozmiar, metoda dołącza elementy, które mają wartość _Val.If the new size is larger than the old size, the method appends elements that have value _Val.

size() size() size() size()

Zlicza elementy w kontenerze.Counts the number of elements in the container.

swap(IVector<TValue>) swap(IVector<TValue>) swap(IVector<TValue>) swap(IVector<TValue>)

Zamienia zawartości dwóch kontenerów.Swaps the contents of two containers.

valid_bias(Int32) valid_bias(Int32) valid_bias(Int32) valid_bias(Int32)

Określa, czy dana różnica jest prawidłowa dla kontenera.Determines if a given bias is valid for the container. Odchylenie jest przesunięciem od bieżącego elementu zero.The bias is the offset from the current element zero.

(Inherited from IRandomAccessContainer<TValue>)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable elementu do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy