ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection Arraydo, zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

public:
 void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit

Parametry

array
Array

Jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z ICollection.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. Array Musi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) array , w którym rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Wyjątki

arrayjest null.array is null.

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

—lub—-or- Liczba elementów w źródle ICollection jest większa niż dostępne miejsce od index do końca miejsca docelowego array.The number of elements in the source ICollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

—lub—-or- Nie można automatycznie rzutować ICollection typu źródła na typ docelowy. arrayThe type of the source ICollection cannot be cast automatically to the type of the destination array.

Dotyczy