ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection do Array , zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

public:
 void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametry

array
Array

Jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z ICollection .The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. ArrayMusi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Wyjątki

array to null.array is null.

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

Parametr array jest wielowymiarowy.array is multidimensional.

-lub--or- Liczba elementów w źródle ICollection jest większa niż dostępne miejsce od index do końca miejsca docelowego array .The number of elements in the source ICollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

-lub--or- ICollectionNie można automatycznie rzutować typu źródła na typ docelowy array .The type of the source ICollection cannot be cast automatically to the type of the destination array.

Dotyczy