ArgumentException ArgumentException ArgumentException ArgumentException Class

Definicja

Wyjątek, który jest generowany, gdy jeden z argumentów dostarczonych do metody jest nieprawidłowy.The exception that is thrown when one of the arguments provided to a method is not valid.

public ref class ArgumentException : SystemException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class ArgumentException : SystemException
type ArgumentException = class
  inherit SystemException
  interface ISerializable
Public Class ArgumentException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak zgłosić i przechwycić ArgumentException.The following example demonstrates how to throw and catch an ArgumentException. Używa Argumentuexception . GetType (). Właściwość Name , aby wyświetlić nazwę obiektu Exception, a także używa Message właściwości, aby wyświetlić tekst komunikatu o wyjątku.It uses the ArgumentException.GetType().Name property to display the name of the exception object, and also uses the Message property to display the text of the exception message.

using namespace System;

static int DivideByTwo(int num) 
{
  // If num is an odd number, throw an ArgumentException.
  if ((num & 1) == 1)
    throw gcnew ArgumentException(String::Format("{0} is not an even number", num), 
                   "num");

  // num is even, return half of its value.
  return num / 2;
}

void main() 
{
  // Define some integers for a division operation.
  array<int>^ values = { 10, 7 };
  for each (int value in values) {
    try {
      Console::WriteLine("{0} divided by 2 is {1}", value, DivideByTwo(value));
    }
    catch (ArgumentException^ e) {
      Console::WriteLine("{0}: {1}", e->GetType()->Name, e->Message);
    }
    Console::WriteLine();
  }
}
// This example displays the following output:
//   10 divided by 2 is 5
//   
//   ArgumentException: 7 is not an even number
//   Parameter name: num
using System;

public class Example 
{
  static void Main() 
  {
    // Define some integers for a division operation.
    int[] values = { 10, 7 };
    foreach (var value in values) {
      try {
        Console.WriteLine("{0} divided by 2 is {1}", value, DivideByTwo(value));
      }
      catch (ArgumentException e) {
        Console.WriteLine("{0}: {1}", e.GetType().Name, e.Message);
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }

  static int DivideByTwo(int num) 
  {
    // If num is an odd number, throw an ArgumentException.
    if ((num & 1) == 1)
      throw new ArgumentException(String.Format("{0} is not an even number", num), 
                   "num");

    // num is even, return half of its value.
    return num / 2;
  }
}
// This example displays the following output:
//   10 divided by 2 is 5
//   
//   ArgumentException: 7 is not an even number
//   Parameter name: num
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    ' Define some integers for a division operation.
    Dim values() As Integer = { 10, 7 }

    For Each value In values
      Try 
        Console.WriteLine("{0} divided by 2 is {1}", value, DivideByTwo(value))
      Catch e As ArgumentException
        Console.WriteLine("{0}: {1}", e.GetType().Name, e.Message)
      End Try
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
  
  Private Shared Function DivideByTwo(ByVal num As Integer) As Integer
    ' If num is an odd number, throw an ArgumentException.
    If (num And 1) = 1 Then
      Throw New ArgumentException(String.Format("{0} is not an even number", num), 
                   "num")
    End If
    Return num \ 2
  End Function
End Class
' The example displays the following output:
'   10 divided by 2 is 5
'   
'   ArgumentException: 7 is not an even number
'   Parameter name: num

Uwagi

ArgumentExceptionjest zgłaszany, gdy wywoływana jest metoda, a co najmniej jeden z zakończonych argumentów nie spełnia specyfikacji parametru wywołanej metody.ArgumentException is thrown when a method is invoked and at least one of the passed arguments does not meet the parameter specification of the called method. ParamName Właściwość identyfikuje nieprawidłowy argument.The ParamName property identifies the invalid argument.

ArgumentException Najczęściej jest generowany przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego lub inną bibliotekę klas i wskazuje na błąd dewelopera.Most commonly, an ArgumentException is thrown by the common language runtime or another class library and indicates developer error. Jeśli zgłaszasz Message kod przyużyciukodu,upewnijsię,żewłaściwośćwyjątkuzawierazrozumiałykomunikatobłędzie,któryopisujenieprawidłowyargumentioczekiwanyzakresArgumentException wartości dla argumentu.If you throw an ArgumentException from your code, you should ensure that the exception's Message property includes a meaningful error message that describes the invalid argument and the expected range of values for the argument.

Podstawowe klasy ArgumentException pochodne to ArgumentNullException i ArgumentOutOfRangeException.The primary derived classes of ArgumentException are ArgumentNullException and ArgumentOutOfRangeException. Te klasy pochodne powinny być używane zamiast ArgumentException, z wyjątkiem sytuacji, gdy żadna z klas pochodnych nie jest akceptowalna.These derived classes should be used instead of ArgumentException, except in situations where neither of the derived classes is acceptable. Na przykład wyjątki powinny być zgłaszane przez:For example, exceptions should be thrown by:

 • ArgumentNullExceptionza null każdym razem, gdy jest przenoszona do metody, która nie akceptuje jej jako prawidłowego argumentu.ArgumentNullException whenever null is passed to a method that does not accept it as a valid argument.

 • ArgumentOutOfRangeExceptiongdy wartość argumentu znajduje się poza zakresem akceptowalnych wartości; na przykład, gdy wartość "46" jest przenoszona jako argument miesiąca podczas tworzenia elementu DateTime.ArgumentOutOfRangeException when the value of an argument is outside the range of acceptable values; for example, when the value "46" is passed as the month argument during the creation of a DateTime.

Jeśli wywołanie metody nie ma żadnego argumentu lub jeśli błąd nie obejmuje samych argumentów, InvalidOperationException należy użyć.If the method call does not have any argument or if the failure does not involve the arguments themselves, then InvalidOperationException should be used.

ArgumentExceptionużywa HRESULT COR_E_ARGUMENT o wartości 0x80070057.ArgumentException uses the HRESULT COR_E_ARGUMENT, which has the value 0x80070057.

Aby uzyskać listę początkowe wartości właściwości wystąpienia ArgumentException, zobacz ArgumentException konstruktorów.For a list of initial property values for an instance of ArgumentException, see the ArgumentException constructors.

Konstruktory

ArgumentException() ArgumentException() ArgumentException() ArgumentException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentException klasy.Initializes a new instance of the ArgumentException class.

ArgumentException(SerializationInfo, StreamingContext) ArgumentException(SerializationInfo, StreamingContext) ArgumentException(SerializationInfo, StreamingContext) ArgumentException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the ArgumentException class with serialized data.

ArgumentException(String) ArgumentException(String) ArgumentException(String) ArgumentException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the ArgumentException class with a specified error message.

ArgumentException(String, Exception) ArgumentException(String, Exception) ArgumentException(String, Exception) ArgumentException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the ArgumentException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

ArgumentException(String, String) ArgumentException(String, String) ArgumentException(String, String) ArgumentException(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy z określonym komunikatem o błędzie i nazwą parametru powodującego ten wyjątek.Initializes a new instance of the ArgumentException class with a specified error message and the name of the parameter that causes this exception.

ArgumentException(String, String, Exception) ArgumentException(String, String, Exception) ArgumentException(String, String, Exception) ArgumentException(String, String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy z określonym komunikatem o błędzie, nazwą parametru oraz odwołaniem do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the ArgumentException class with a specified error message, the parameter name, and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data Data Data Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Inherited from Exception)
HelpLink HelpLink HelpLink HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Inherited from Exception)
HResult HResult HResult HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Inherited from Exception)
InnerException InnerException InnerException InnerException

Exception Pobiera wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Inherited from Exception)
Message Message Message Message

Pobiera komunikat o błędzie i nazwę parametru lub tylko komunikat o błędzie, jeśli nie ustawiono nazwy parametru.Gets the error message and the parameter name, or only the error message if no parameter name is set.

ParamName ParamName ParamName ParamName

Pobiera nazwę parametru powodującego ten wyjątek.Gets the name of the parameter that causes this exception.

Source Source Source Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Inherited from Exception)
StackTrace StackTrace StackTrace StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Inherited from Exception)
TargetSite TargetSite TargetSite TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Inherited from Exception)

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetBaseException() GetBaseException() GetBaseException() GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception wartość będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Inherited from Exception)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

SerializationInfo Ustawia obiekt z nazwą parametru i dodatkowymi informacjami o wyjątku.Sets the SerializationInfo object with the parameter name and additional exception information.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Inherited from Exception)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Inherited from Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState SerializeObjectState SerializeObjectState SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Inherited from Exception)

Dotyczy

Zobacz też