Exception.ToString Metoda

Definicja

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Ciąg reprezentujący bieżący wyjątek.A string representation of the current exception.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład powoduje wystąpienie wyjątku i wyświetla wynik wywołania ToString tego wyjątku.The following example causes an exception and displays the result of calling ToString on that exception. Należy zauważyć, że Exception.ToString Metoda jest wywoływana niejawnie, gdy wystąpienie klasy wyjątku pojawia się na liście argumentów Console.WriteLine metody.Note that the Exception.ToString method is called implicitly when the Exception class instance appears in the argument list of the Console.WriteLine method.

using namespace System;

public ref class TestClass{};

int main()
{
  TestClass^ test = gcnew TestClass;
  array<Object^>^ objectsToCompare = { test, test->ToString(), 123,
                    (123).ToString(), "some text",
                    "Some Text" };
  String^ s = "some text";
  for each (Object^ objectToCompare in objectsToCompare) {
   try {
     Int32 i = s->CompareTo(objectToCompare);
     Console::WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
              s, objectToCompare, i);
   }
   catch (ArgumentException^ e) {
      Console::WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
               objectToCompare,
               objectToCompare->GetType()->Name);
      Console::WriteLine("Exception information: {0}", e);
   }
   Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//   Bad argument: TestClass (type TestClass)
//   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
//    at System.String.CompareTo(Object value)
//    at Example.Main()
//   
//   Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
//   
//   Bad argument: 123 (type Int32)
//   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
//    at System.String.CompareTo(Object value)
//    at Example.Main()
//   
//   Comparing 'some text' with '123': 1
//   
//   Comparing 'some text' with 'some text': 0
//   
//   Comparing 'some text' with 'Some Text': -1
using System;

public class TestClass
{}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var test = new TestClass();
   Object[] objectsToCompare = { test, test.ToString(), 123,
                  123.ToString(), "some text",
                  "Some Text" };
   string s = "some text";
   foreach (var objectToCompare in objectsToCompare) {
     try {
      int i = s.CompareTo(objectToCompare);
      Console.WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
               s, objectToCompare, i);
     }
     catch (ArgumentException e) {
      Console.WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
               objectToCompare,
               objectToCompare.GetType().Name);
      Console.WriteLine("Exception information: {0}", e);
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   Bad argument: TestClass (type TestClass)
//   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
//    at System.String.CompareTo(Object value)
//    at Example.Main()
//
//   Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
//
//   Bad argument: 123 (type Int32)
//   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
//    at System.String.CompareTo(Object value)
//    at Example.Main()
//
//   Comparing 'some text' with '123': 1
//
//   Comparing 'some text' with 'some text': 0
//
//   Comparing 'some text' with 'Some Text': -1
Public Class TestClass
End Class 

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim test As New TestClass()
   Dim objectsToCompare() As Object = { test, test.ToString(), 123,
                      123.ToString(), "some text",
                      "Some Text" }
   Dim s As String = "some text"
   For Each objectToCompare In objectsToCompare
     Try
      Dim i As Integer = s.CompareTo(objectToCompare)
      Console.WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
               s, objectToCompare, i)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
               objectToCompare,
               objectToCompare.GetType().Name)
      Console.WriteLine("Exception information: {0}", e)
     End Try
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'   Bad argument: TestClass (type TestClass)
'   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
'    at System.String.CompareTo(Object value)
'    at Example.Main()
'   
'   Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
'   
'   Bad argument: 123 (type Int32)
'   Exception information: System.ArgumentException: Object must be of type String.
'    at System.String.CompareTo(Object value)
'    at Example.Main()
'   
'   Comparing 'some text' with '123': 1
'   
'   Comparing 'some text' with 'some text': 0
'   
'   Comparing 'some text' with 'Some Text': -1

Uwagi

ToString Zwraca reprezentację bieżącego wyjątku, która ma być zrozumiała dla ludzi.ToString returns a representation of the current exception that is intended to be understood by humans. W przypadku, gdy wyjątek zawiera dane zależne od kultury, Reprezentacja ciągu zwracanego przez ToString jest wymagana do uwzględnienia bieżącej kultury systemowej.Where the exception contains culture-sensitive data, the string representation returned by ToString is required to take into account the current system culture. Chociaż nie ma dokładnych wymagań dotyczących formatu zwracanego ciągu, powinien on próbować odzwierciedlić wartość obiektu, tak jak zostało to postrzegane przez użytkownika.Although there are no exact requirements for the format of the returned string, it should attempt to reflect the value of the object as perceived by the user.

Domyślna implementacja programu ToString uzyskuje nazwę klasy, która wywołała bieżący wyjątek, komunikat, wynik wywołania ToString wyjątku wewnętrznego i wynik wywołania Environment.StackTrace .The default implementation of ToString obtains the name of the class that threw the current exception, the message, the result of calling ToString on the inner exception, and the result of calling Environment.StackTrace. Jeśli którykolwiek z tych elementów członkowskich jest null , jego wartość nie jest uwzględniona w zwracanym ciągu.If any of these members is null, its value is not included in the returned string.

Jeśli nie ma komunikatu o błędzie lub jeśli jest to ciąg pusty (""), nie zostanie zwrócony żaden komunikat o błędzie.If there is no error message or if it is an empty string (""), then no error message is returned. Nazwa wewnętrznego wyjątku i ślad stosu są zwracane tylko wtedy, gdy nie są null .The name of the inner exception and the stack trace are returned only if they are not null.

Ta metoda przesłania Object.ToString .This method overrides Object.ToString.

Dotyczy