KnownMonikers.ColorPicker Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker ColorPicker { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker ColorPicker { get; }
member this.ColorPicker : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property ColorPicker As ImageMoniker

Wartość właściwości

ImageMoniker

Zwraca wartość ImageMoniker.

Dotyczy