KnownMonikers.Image Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker Image { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker Image { get; }
member this.Image : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property Image As ImageMoniker

Wartość właściwości

ImageMoniker

Dotyczy