ModelElement.Delete Metoda

Definicja

Przeciążenia

Delete()

Usuwa element z modelu.

Delete(Guid[])

Usuwa element z modelu.

Delete()

Usuwa element z modelu.

public:
 void Delete();
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough]
public void Delete ();
[<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.Delete : unit -> unit
Public Sub Delete ()
Atrybuty

Dotyczy

Delete(Guid[])

Usuwa element z modelu.

public:
 void Delete(... cli::array <Guid> ^ domainRolesToNotPropagate);
public void Delete (params Guid[] domainRolesToNotPropagate);
member this.Delete : Guid[] -> unit
Public Sub Delete (ParamArray domainRolesToNotPropagate As Guid())

Parametry

domainRolesToNotPropagate
Guid[]

Lista identyfikatorów ról domen-s, za pomocą których usunięcie nie powinno być propagowane.

Dotyczy