CacheItem.Key Właściwość

Definicja

Pobiera klucz pamięci podręcznej w celu pobrania elementu z magazynu CAS.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Caching::CacheItemKey Key { Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Caching::CacheItemKey get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=1)]
public Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey Key { get; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=1)>]
member this.Key : Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey
Public ReadOnly Property Key As CacheItemKey

Wartość właściwości

CacheItemKey
Atrybuty

Dotyczy