RegistrationAttribute.RegistrationContext.InprocServerPath Właściwość

Definicja

Pobiera ścieżkę do biblioteki DLL serwera w procesie.

public:
 abstract property System::String ^ InprocServerPath { System::String ^ get(); };
public:
 abstract property Platform::String ^ InprocServerPath { Platform::String ^ get(); };
public abstract string InprocServerPath { get; }
member this.InprocServerPath : string
Public MustOverride ReadOnly Property InprocServerPath As String

Wartość właściwości

String

Ścieżka do biblioteki DLL serwera w procesie.

Uwagi

Mscoree.dll DLL serwera w procesie służy do załadowania wersji środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) potrzebnego do zapewnienia fabryki klas dla obiektów zarządzanych.

InprocServerPath nie zawsze odwołuje się do ścieżki fizycznej na dysku. Może to być token, który identyfikuje ścieżkę w czasie instalacji.

Dotyczy