AsyncLocal<T> Klasa

Definicja

Przechowuje odwołania w taki sposób, że są dostępne do pobrania w tym samym kontekście wywołania.

generic <typename T>
 where T : classpublic ref class AsyncLocal
public class AsyncLocal<T> where T : class
type AsyncLocal<'T (requires 'T : null)> = class
Public Class AsyncLocal(Of T)

Parametry typu

T

Typ wartości do zapisania.

Dziedziczenie
AsyncLocal<T>

Konstruktory

AsyncLocal<T>()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AsyncLocal<T>.

Właściwości

Value

Pobiera lub ustawia wartość do skojarzenia z bieżącym CallContext.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wątków dla wszystkich elementów członkowskich.