SingletonBaseMetadataAttribute Klasa

Definicja

Klasa bazowa dla atrybutów, które mogą występować tylko raz na pojedynczym składniku składnika.

public ref class SingletonBaseMetadataAttribute abstract : Attribute
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class SingletonBaseMetadataAttribute abstract : Platform::Metadata::Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)]
[System.ComponentModel.Composition.MetadataAttribute]
public abstract class SingletonBaseMetadataAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)>]
[<System.ComponentModel.Composition.MetadataAttribute>]
type SingletonBaseMetadataAttribute = class
    inherit Attribute
Public MustInherit Class SingletonBaseMetadataAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
SingletonBaseMetadataAttribute
Pochodne
Atrybuty

Konstruktory

SingletonBaseMetadataAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SingletonBaseMetadataAttribute.

Dotyczy