VCCodeVariable.Extender[String] Właściwość

Definicja

Zwraca żądany obiekt Extender, jeśli jest dostępny dla tego obiektu.

public:
 property System::Object ^ Extender[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ ExtenderName); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(13)]
public object Extender[string ExtenderName] { [System.Runtime.InteropServices.DispId(13)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Extender(string) : obj
Public ReadOnly Property Extender(ExtenderName As String) As Object

Parametry

ExtenderName
String

Wymagane. Nazwa rozszerzenia, które ma zostać zwrócone.

Wartość właściwości

Object

Obiekt Extender.

Atrybuty

Uwagi

Extender[] zwraca Nothing lub null czy nie jest dostępny żaden obiekt Extender.

CATID używany do uzyskania rozszerzenia jest określony przez ExtenderCATID właściwość obiektu.

Dotyczy