ToolboxCategory.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ToolboxCategory .Gets an object that can be used to synchronize access to the ToolboxCategory.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ToolboxCategory .An object that can be used to synchronize access to the ToolboxCategory.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje ICollection interfejs.ToolboxCategory implements the ICollection interface.

Dotyczy