ToolboxCategory.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy ToolboxCategory zawiera określone narzędzie.Determines whether the ToolboxCategory contains a specific tool.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Narzędzie Object do lokalizowania w kolekcji.The tool Object to locate in the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli value znajduje się w; w ToolboxCategory przeciwnym razie, false .true if the value is found in the ToolboxCategory; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

valueMa wartość null .The value is null.

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

Dotyczy