ToolboxCategory.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia narzędzie o określonym indeksie.Gets or sets the tool at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu narzędzia do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the tool item to get or set.

Wartość właściwości

Object

Narzędzie Object o określonym indeksie.The tool Object at the specified index.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface. Ta właściwość zapewnia możliwość dostępu do określonego elementu w kolekcji przy użyciu następującej składni: myCollection[index] .This property provides the ability to access a specific element in the collection by using the following syntax: myCollection[index].

Dotyczy