ImplementationVersionConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object) Metoda

Definicja

Konwertuje określoną wartość na nową reprezentację określoną przez klasę pochodną.Converts the specified value to a new representation specified by the derived class.

public:
 override System::Object ^ ConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, System::Globalization::CultureInfo ^ culture, System::Object ^ value);
public override object ConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, System.Globalization.CultureInfo culture, object value);
override this.ConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * System.Globalization.CultureInfo * obj -> obj
Public Overrides Function ConvertFrom (context As ITypeDescriptorContext, culture As CultureInfo, value As Object) As Object

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

Informacje kontekstowe, które są używane do konwersji.Context information that is used for conversion.

culture
CultureInfo

Opcjonalne informacje o kulturze.An optional culture information.

value
Object

Do obiektu do skonwertowania.The object to convert.

Zwraca

Object

trueJeśli określona wartość zostanie przekonwertowana na nową reprezentację; w przeciwnym razie false .true if the specified value to a new representation is converted; otherwise, false.

Dotyczy