ArgumentOutOfRangeException.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat o błędzie i ciąg reprezentujący nieprawidłową wartość argumentu lub tylko komunikat o błędzie, jeśli wartość argumentu ma wartość null.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

String

Wiadomość SMS dla tego wyjątku. Wartość tej właściwości przyjmuje jedną z dwóch form w następujący sposób.

Warunek Wartość
Wartość actualValue to null. Ciąg message przekazany do konstruktora.
Wartość actualValue nie nulljest . Ciąg message dołączony z reprezentacją ciągu nieprawidłowej wartości argumentu.

Uwagi

Ta właściwość zastępuje Messagewartość .

Komunikat o błędzie powinien opisywać oczekiwane wartości parametru, który powoduje ten wyjątek. Komunikat o błędzie powinien być zlokalizowany.

Dotyczy