Array.IsFixedSize Array.IsFixedSize Array.IsFixedSize Array.IsFixedSize Property

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, Array czy ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the Array has a fixed size.

public:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
public virtual bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

Ta właściwość jest zawsze true dla wszystkich tablic.This property is always true for all arrays.

Implementuje

Uwagi

Arrayimplementuje właściwość IsFixedSize , ponieważ jest wymagana System.Collections.IList przez interfejs.Array implements the IsFixedSize property because it is required by the System.Collections.IList interface.

Tablica o stałym rozmiarze nie zezwala na dodawanie lub usuwanie elementów po utworzeniu tablicy, ale umożliwia modyfikację istniejących elementów.An array with a fixed size does not allow the addition or removal of elements after the array is created, but it allows the modification of existing elements.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też