Array.LongLength Array.LongLength Array.LongLength Array.LongLength Property

Definicja

Pobiera 64-bitową liczbę całkowitą reprezentującą łączną liczbę elementów we wszystkich wymiarach Array.Gets a 64-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of the Array.

public:
 property long LongLength { long get(); };
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public long LongLength { get; }
member this.LongLength : int64
Public ReadOnly Property LongLength As Long

Wartość właściwości

64-bitowa liczba całkowita reprezentująca całkowitą liczbę elementów we wszystkich wymiarach Array.A 64-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of the Array.

Uwagi

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też