Array.GetLongLength(Int32) Array.GetLongLength(Int32) Array.GetLongLength(Int32) Array.GetLongLength(Int32) Method

Definicja

Pobiera 64-bitową liczbę całkowitą reprezentującą liczbę elementów w określonym wymiarze Array.Gets a 64-bit integer that represents the number of elements in the specified dimension of the Array.

public:
 long GetLongLength(int dimension);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public long GetLongLength (int dimension);
member this.GetLongLength : int -> int64
Public Function GetLongLength (dimension As Integer) As Long

Parametry

dimension
Int32 Int32 Int32 Int32

Wymiar liczony od zera, Array którego długość musi być określona.A zero-based dimension of the Array whose length needs to be determined.

Zwraca

64-bitowa liczba całkowita reprezentująca liczbę elementów w określonym wymiarze.A 64-bit integer that represents the number of elements in the specified dimension.

Wyjątki

dimensionjest mniejsza od zera.dimension is less than zero.

—lub—-or- dimensionjest równa lub większa niż Rank.dimension is equal to or greater than Rank.

Uwagi

Przykładem GetLongLength jest GetLongLength(0), która zwraca liczbę elementów w pierwszym wymiarze Array.An example of GetLongLength is GetLongLength(0), which returns the number of elements in the first dimension of the Array.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też