Array.GetLength(Int32) Array.GetLength(Int32) Array.GetLength(Int32) Array.GetLength(Int32) Method

Definicja

Pobiera 32-bitową liczbę całkowitą reprezentującą liczbę elementów w określonym wymiarze Array.Gets a 32-bit integer that represents the number of elements in the specified dimension of the Array.

public:
 int GetLength(int dimension);
public int GetLength (int dimension);
member this.GetLength : int -> int
Public Function GetLength (dimension As Integer) As Integer

Parametry

dimension
Int32 Int32 Int32 Int32

Wymiar liczony od zera, Array którego długość musi być określona.A zero-based dimension of the Array whose length needs to be determined.

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita reprezentująca liczbę elementów w określonym wymiarze.A 32-bit integer that represents the number of elements in the specified dimension.

Wyjątki

dimensionjest mniejsza od zera.dimension is less than zero.

—lub—-or- dimensionjest równa lub większa niż Rank.dimension is equal to or greater than Rank.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać GetLength do wyświetlania wymiarów dwóch tablic o różnych rangach.The following example shows how to use GetLength to display the dimensions of two arrays with different ranks.

using namespace System;

public ref class SamplesArray
{
public:
  static void Main()
  {
    // make a single dimension array
    Array^ MyArray1 = Array::CreateInstance(int::typeid, 5);

    // make a 3 dimensional array
    Array^ MyArray2 = Array::CreateInstance(int::typeid, 5, 3, 2);

    // make an array container
    Array^ BossArray = Array::CreateInstance(Array::typeid, 2);
    BossArray->SetValue(MyArray1, 0);
    BossArray->SetValue(MyArray2, 1);

    int i = 0, j, rank;
    for each (Array^ anArray in BossArray)
    {
      rank = anArray->Rank;
      if (rank > 1)
      {
        Console::WriteLine("Lengths of {0:d} dimension array[{1:d}]", rank, i);
        // show the lengths of each dimension
        for (j = 0; j < rank; j++)
        {
          Console::WriteLine("  Length of dimension({0:d}) = {1:d}", j, anArray->GetLength(j));
        }
      }
      else
      {
        Console::WriteLine("Lengths of single dimension array[{0:d}]", i);
      }
      // show the total length of the entire array or all dimensions
      Console::WriteLine("  Total length of the array = {0:d}", anArray->Length);
      Console::WriteLine();
      i++;
    }
  }
};

int main()
{
  SamplesArray::Main();
}

/*
This code produces the following output:

Lengths of single dimension array[0]
  Total length of the array = 5

Lengths of 3 dimension array[1]
  Length of dimension(0) = 5
  Length of dimension(1) = 3
  Length of dimension(2) = 2
  Total length of the array = 30
*/
using System;

public class SamplesArray
{
  public static void Main()
  {
    // make a single dimension array
    Array MyArray1 = Array.CreateInstance(typeof(int), 5);

    // make a 3 dimensional array
    Array MyArray2 = Array.CreateInstance(typeof(int), 5, 3, 2);

    // make an array container
    Array BossArray = Array.CreateInstance(typeof(Array), 2);
    BossArray.SetValue(MyArray1, 0);
    BossArray.SetValue(MyArray2, 1);

    int i = 0, j, rank;
    foreach (Array anArray in BossArray)
    {
      rank = anArray.Rank;
      if (rank > 1)
      {
        Console.WriteLine("Lengths of {0:d} dimension array[{1:d}]", rank, i);
        // show the lengths of each dimension
        for (j = 0; j < rank; j++)
        {
          Console.WriteLine("  Length of dimension({0:d}) = {1:d}", j, anArray.GetLength(j));
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Lengths of single dimension array[{0:d}]", i);
      }
      // show the total length of the entire array or all dimensions
      Console.WriteLine("  Total length of the array = {0:d}", anArray.Length);
      Console.WriteLine();
      i++;
    }
  }
}

/*
This code produces the following output:

Lengths of single dimension array[0]
  Total length of the array = 5

Lengths of 3 dimension array[1]
  Length of dimension(0) = 5
  Length of dimension(1) = 3
  Length of dimension(2) = 2
  Total length of the array = 30
*/
Public Class SamplesArray
  Public Shared Sub Main()
    ' make a single dimension array
    Dim MyArray1 As Array = Array.CreateInstance(GetType(Integer), 5)

    ' make a 3 dimensional array
    Dim MyArray2 As Array = Array.CreateInstance(GetType(Integer), 5, 3, 2)

    ' make an array container
    Dim BossArray As Array = Array.CreateInstance(GetType(Array), 2)
    BossArray.SetValue(MyArray1, 0)
    BossArray.SetValue(MyArray2, 1)

    Dim i As Integer = 0
    Dim j As Integer
    Dim rank As Integer
    For Each anArray As Array In BossArray
      rank = anArray.Rank
      If rank > 1
        Console.WriteLine("Lengths of {0:d} dimension array[{1:d}]", rank, i)
        ' show the lengths of each dimension
        For j = 0 To rank - 1
          Console.WriteLine("  Length of dimension({0:d}) = {1:d}", j, anArray.GetLength(j))
        Next j
      Else
        Console.WriteLine("Lengths of single dimension array[{0:d}]", i)
      End If
      ' show the total length of the entire array or all dimensions
      Console.WriteLine("  Total length of the array = {0:d}", anArray.Length)
      Console.WriteLine()
      i = i + 1
    Next anArray
  End Sub
End Class

'This code produces the following output:
'
'Lengths of single dimension array[0]
'  Total length of the array = 5
'
'Lengths of 3 dimension array[1]
'  Length of dimension(0) = 5
'  Length of dimension(1) = 3
'  Length of dimension(2) = 2
'  Total length of the array = 30

Uwagi

Przykładem GetLength jest GetLength(0), która zwraca liczbę elementów w pierwszym wymiarze Array.An example of GetLength is GetLength(0), which returns the number of elements in the first dimension of the Array.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też