Array.IList.IndexOf(Object) Array.IList.IndexOf(Object) Array.IList.IndexOf(Object) Method

Definicja

Określa indeks określonego elementu w IList.Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object Object Object

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany na bieżącej liście.The object to locate in the current list.

Zwraca

Indeks wartości, jeśli znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy