Attribute.IsDefaultAttribute Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

public:
 virtual bool IsDefaultAttribute();
public virtual bool IsDefaultAttribute ();
abstract member IsDefaultAttribute : unit -> bool
override this.IsDefaultAttribute : unit -> bool
Public Overridable Function IsDefaultAttribute () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli to wystąpienie jest atrybutem domyślnym klasy; w przeciwnym razie false .true if this instance is the default attribute for the class; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie IsDefaultAttribute .The following code example illustrates the use of IsDefaultAttribute.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

// An enumeration of animals. Start at 1 (0 = uninitialized).
public enum class Animal
{
  // Pets.
  Dog = 1,
  Cat, Bird
};


// A custom attribute to allow a target to have a pet.
public ref class AnimalTypeAttribute: public Attribute
{
public:

  // The constructor is called when the attribute is set.
  AnimalTypeAttribute( Animal pet )
  {
   thePet = pet;
  }

  // Provide a default constructor and make Dog the default.
  AnimalTypeAttribute()
  {
   thePet = Animal::Dog;
  }

protected:

  // Keep a variable internally ...
  Animal thePet;

public:

  property Animal Pet 
  {
   // .. and show a copy to the outside world.
   Animal get()
   {
     return thePet;
   }
   void set( Animal value )
   {
     thePet = value;
   }

  }

  // Override IsDefaultAttribute to return the correct response.
  virtual bool IsDefaultAttribute() override
  {
   return thePet == Animal::Dog;
  }
};

public ref class TestClass
{
public:

  // Use the default constructor.

  [AnimalType]
  void Method1(){}
};

int main()
{
  // Get the class type to access its metadata.
  Type^ clsType = TestClass::typeid;

  // Get type information for the method.
  MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "Method1" );

  // Get the AnimalType attribute for the method.
  AnimalTypeAttribute^ atAttr = dynamic_cast<AnimalTypeAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( mInfo, AnimalTypeAttribute::typeid ));

  // Check to see if the default attribute is applied.
  Console::WriteLine( "The attribute {0} for method {1} in class {2}", atAttr->Pet, mInfo->Name, clsType->Name );
  Console::WriteLine( "{0} the default for the AnimalType attribute.", atAttr->IsDefaultAttribute() ? (String^)"is" : "is not" );
}
using System;
using System.Reflection;

namespace DefAttrCS
{
  // An enumeration of animals. Start at 1 (0 = uninitialized).
  public enum Animal
  {
    // Pets.
    Dog = 1,
    Cat,
    Bird,
  }

  // A custom attribute to allow a target to have a pet.
  public class AnimalTypeAttribute : Attribute
  {
    // The constructor is called when the attribute is set.
    public AnimalTypeAttribute(Animal pet)
    {
      thePet = pet;
    }

    // Provide a default constructor and make Dog the default.
    public AnimalTypeAttribute()
    {
      thePet = Animal.Dog;
    }

    // Keep a variable internally ...
    protected Animal thePet;

    // .. and show a copy to the outside world.
    public Animal Pet
    {
      get { return thePet; }
      set { thePet = Pet; }
    }

    // Override IsDefaultAttribute to return the correct response.
    public override bool IsDefaultAttribute()
    {
      if (thePet == Animal.Dog)
        return true;

      return false;
    }
  }

  public class TestClass
  {
    // Use the default constructor.
    [AnimalType]
    public void Method1()
    {}
  }

  class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(TestClass);
      // Get type information for the method.
      MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("Method1");
      // Get the AnimalType attribute for the method.
      AnimalTypeAttribute atAttr =
        (AnimalTypeAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(mInfo,
        typeof(AnimalTypeAttribute));
      // Check to see if the default attribute is applied.
      Console.WriteLine("The attribute {0} for method {1} in class {2}",
        atAttr.Pet, mInfo.Name, clsType.Name);
      Console.WriteLine("{0} the default for the AnimalType attribute.",
        atAttr.IsDefaultAttribute() ? "is" : "is not");
    }
  }
}
Imports System.Reflection

Module DemoModule

  ' An enumeration of animals. Start at 1 (0 = uninitialized).
  Enum Animal
    ' Pets
    Dog = 1
    Cat
    Bird
  End Enum

  ' Visual Basic requires that the AttributeUsage be specified.
  ' A custom attribute to allow a target to have a pet.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Method)> _
  Public Class AnimalTypeAttribute
    Inherits Attribute

    ' The constructor is called when the attribute is set.
    Public Sub New(ByVal animal As Animal)
      Me.thePet = animal
    End Sub

    ' Provide a default constructor and make Dog the default.
    Public Sub New()
      thePet = Animal.Dog
    End Sub

    ' Keep a variable internally ...
    Protected thePet As Animal

    ' .. and show a copy to the outside world.
    Public Property Pet() As Animal
      Get
        Return thePet
      End Get
      Set(ByVal Value As Animal)
        thePet = Value
      End Set
    End Property

    ' Override IsDefaultAttribute to return the correct response.
    Public Overrides Function IsDefaultAttribute() As Boolean
      If thePet = Animal.Dog Then
        Return True
      Else
        Return False
      End If
    End Function

  End Class

  Public Class TestClass
    ' Use the default constructor.
    <AnimalType()> _
    Public Sub Method1()
    End Sub

  End Class

  Sub Main()
    ' Get the class type to access its metadata.
    Dim clsType As Type = GetType(TestClass)
    ' Get type information for the method.
    Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("Method1")
    ' Get the AnimalType attribute for the method.
    Dim attr As Attribute = Attribute.GetCustomAttribute(mInfo, _
      GetType(AnimalTypeAttribute))
    If Not attr Is Nothing And TypeOf attr Is AnimalTypeAttribute Then
      ' Convert the attribute to the required type.
      Dim atAttr As AnimalTypeAttribute = _
        CType(attr, AnimalTypeAttribute)
      Dim strDef As String
      ' Check to see if the default attribute is applied.
      If atAttr.IsDefaultAttribute() Then
        strDef = "is"
      Else
        strDef = "is not"
      End If
      ' Display the result.
      Console.WriteLine("The attribute {0} for method {1} " & _
          "in class {2}", atAttr.Pet.ToString(), mInfo.Name, _
          clsType.Name)
      Console.WriteLine("{0} the default for the AnimalType " & _
          "attribute.", strDef)
    End If
  End Sub
End Module

Uwagi

Domyślna implementacja tej klasy zwraca false i musi być zaimplementowana w klasie pochodnej, aby była przydatna dla tej klasy.The default implementation of this class returns false, and must be implemented in the derived class to be useful to that class.

Implementacja tej metody w klasie pochodnej porównuje wartość tego wystąpienia ze standardową wartością domyślną, a następnie zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wartość tego wystąpienia jest równa wartości standardowej.The implementation of this method in a derived class compares the value of this instance to a standard default value, then returns a Boolean value that indicates whether the value of this instance is equal to the standard value. Wartość standardowa jest zwykle zakodowana jako stała w implementacji lub przechowywana programowo w polu używanym przez implementację.The standard value is typically coded as a constant in the implementation, or stored programmatically in a field used by the implementation.

Dotyczy