Byte.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość Byte.Represents the largest possible value of a Byte. To pole jest stałe.This field is constant.

public: System::Byte MaxValue = 255;
public const byte MaxValue = 255;
val mutable MaxValue : byte
Public Const MaxValue As Byte = 255

Wartość pola

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać pola MaxValue do wyświetlania zmiennych danych wejściowych dla wartości, które znajdują się poza zakresem możliwych wartości bajtowych.The following example demonstrates how to use the MaxValue field to screen variable inputs for values that are outside the range of possible byte values.

public:
  void MinMaxFields( Int32 numberToSet )
  {
   if ( numberToSet <= (Int32)Byte::MaxValue && numberToSet >= (Int32)Byte::MinValue )
   {
     
     // You must explicitly convert an integer to a byte.
     MemberByte = (Byte)numberToSet;
     
     // Displays MemberByte using the ToString() method.
     Console::WriteLine( "The MemberByte value is {0}", MemberByte.ToString() );
   }
   else
   {
     Console::WriteLine( "The value {0} is outside of the range of possible Byte values", numberToSet.ToString() );
   }
  }
public void MinMaxFields(int numberToSet)
{
  if(numberToSet <= (int)Byte.MaxValue && numberToSet >= (int)Byte.MinValue)
  {
   // You must explicitly convert an integer to a byte.
   MemberByte = (Byte)numberToSet;

   // Displays MemberByte using the ToString() method.
   Console.WriteLine("The MemberByte value is {0}", MemberByte.ToString());
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("The value {0} is outside of the range of possible Byte values", numberToSet.ToString());
  }
}
Public Sub MinMaxFields(ByVal numberToSet As Integer)
  If numberToSet <= CInt([Byte].MaxValue) And numberToSet >= CInt([Byte].MinValue) Then
   ' You must explicitly convert an integer to a byte.
   MemberByte = CType(numberToSet, [Byte])

   ' Displays MemberByte using the ToString() method.
   Console.WriteLine("The MemberByte value is {0}.", MemberByte.ToString())
  Else
   Console.WriteLine("The value {0} is outside of the range of possible Byte values.", numberToSet.ToString())
  End If
End Sub

Uwagi

Wartość tej stałej to 255 (szesnastkowo 0xFF).The value of this constant is 255 (hexadecimal 0xFF).

Dotyczy

Zobacz też