Char.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToSByte(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
override this.System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
override this.System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

SByte

Przekonwertowana wartość bieżącego Char obiektu.The converted value of the current Char object.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Char wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToSByte(Char) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(Char) method instead.

Dotyczy