Char.ToLowerInvariant(Char) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość znaku Unicode na jego małe litery, używając reguł wielkości liter dla niezmiennej kultury.Converts the value of a Unicode character to its lowercase equivalent using the casing rules of the invariant culture.

public:
 static char ToLowerInvariant(char c);
public static char ToLowerInvariant (char c);
static member ToLowerInvariant : char -> char
Public Shared Function ToLowerInvariant (c As Char) As Char

Parametry

c
Char

Znak Unicode, który ma zostać przekształcony.The Unicode character to convert.

Zwraca

Char

Małe litery lub c niezmienione wartości parametru, c Jeśli c jest już małe lub inne niż litery.The lowercase equivalent of the c parameter, or the unchanged value of c, if c is already lowercase or not alphabetic.

Uwagi

Jeśli Twoja aplikacja nie ma wpływu na bieżącą kulturę i zależy od przypadku zmiany znaku w przewidywalny sposób, użyj ToLowerInvariant metody.If your application is unaffected by the current culture and depends on the case of a character changing in a predictable way, then use the ToLowerInvariant method. ToLowerInvariantMetoda jest równoważna z ToLower(Char, CultureInfo.InvariantCulture) .The ToLowerInvariant method is equivalent to ToLower(Char, CultureInfo.InvariantCulture).

Użyj String.ToLowerInvariant do przekonwertowania ciągu na małe litery.Use String.ToLowerInvariant to convert a string to lowercase.

Dotyczy

Zobacz też