CodeNamespaceImportCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element IList do określonego położenia.Inserts an item in the IList at the specified position.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), value który powinien zostać wstawiony.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

, Object Aby wstawić IListdo.The Object to insert into the IList.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, CodeNamespaceImportCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy