CaseInsensitiveHashCodeProvider.GetHashCode(Object) Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla danego obiektu, przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu, który ignoruje wielkość liter w ciągach.Returns a hash code for the given object, using a hashing algorithm that ignores the case of strings.

public:
 virtual int GetHashCode(System::Object ^ obj);
public int GetHashCode (object obj);
override this.GetHashCode : obj -> int
Public Function GetHashCode (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Wartość Object , dla której ma zostać zwrócony kod skrótu.The Object for which a hash code is to be returned.

Zwraca

Kod skrótu dla danego obiektu, przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu, który ignoruje wielkość liter w ciągach.A hash code for the given object, using a hashing algorithm that ignores the case of strings.

Implementuje

Wyjątki

objjest null.obj is null.

Uwagi

Wartość zwracana z tej metody nie może być utrwalona z dwóch przyczyn.The return value from this method must not be persisted for two reasons. Najpierw funkcja skrótu klasy może zostać zmieniona w celu wygenerowania lepszej dystrybucji, co spowoduje renderowanie wszelkich wartości ze starej funkcji mieszania.First, the hash function of a class might be altered to generate a better distribution, thereby rendering any values from the old hash function useless. Po drugie, domyślna implementacja tej klasy nie gwarantuje, że ta sama wartość zostanie zwrócona przez różne wystąpienia.Second, the default implementation of this class does not guarantee that the same value will be returned by different instances.

Dotyczy

Zobacz też