Comparer Klasa

Definicja

Porównuje dwa obiekty w celu zapewnienia równoważności, gdzie podczas porównywania ciągów jest rozróżniana wielkość liter.Compares two objects for equivalence, where string comparisons are case-sensitive.

public ref class Comparer sealed : System::Collections::IComparer
public ref class Comparer sealed : System::Collections::IComparer, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public sealed class Comparer : System.Collections.IComparer
public sealed class Comparer : System.Collections.IComparer, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public sealed class Comparer : System.Collections.IComparer, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class Comparer : System.Collections.IComparer, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type Comparer = class
  interface IComparer
type Comparer = class
  interface IComparer
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type Comparer = class
  interface IComparer
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Comparer = class
  interface IComparer
  interface ISerializable
Public NotInheritable Class Comparer
Implements IComparer
Public NotInheritable Class Comparer
Implements IComparer, ISerializable
Dziedziczenie
Comparer
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, w jaki sposób Compare zwraca różne wartości w zależności od kultury skojarzonej z Comparer .The following code example shows how Compare returns different values depending on the culture associated with the Comparer.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates the strings to compare.
  String^ str1 = "llegar";
  String^ str2 = "lugar";
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\" ...", str1, str2 );
  
  // Uses the DefaultInvariant Comparer.
  Console::WriteLine( "  Invariant Comparer: {0}", Comparer::DefaultInvariant->Compare( str1, str2 ) );
  
  // Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
  Comparer^ myCompIntl = gcnew Comparer( gcnew CultureInfo( "es-ES",false ) );
  Console::WriteLine( "  International Sort: {0}", myCompIntl->Compare( str1, str2 ) );
  
  // Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
  Comparer^ myCompTrad = gcnew Comparer( gcnew CultureInfo( 0x040A,false ) );
  Console::WriteLine( "  Traditional Sort : {0}", myCompTrad->Compare( str1, str2 ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "llegar" and "lugar" ...
  Invariant Comparer: -1
  International Sort: -1
  Traditional Sort : 1

*/
using System;
using System.Collections;
using System.Globalization;

public class SamplesComparer {

  public static void Main() {

   // Creates the strings to compare.
   String str1 = "llegar";
   String str2 = "lugar";
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\" ...", str1, str2 );

   // Uses the DefaultInvariant Comparer.
   Console.WriteLine( "  Invariant Comparer: {0}", Comparer.DefaultInvariant.Compare( str1, str2 ) );

   // Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
   Comparer myCompIntl = new Comparer( new CultureInfo( "es-ES", false ) );
   Console.WriteLine( "  International Sort: {0}", myCompIntl.Compare( str1, str2 ) );

   // Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
   Comparer myCompTrad = new Comparer( new CultureInfo( 0x040A, false ) );
   Console.WriteLine( "  Traditional Sort : {0}", myCompTrad.Compare( str1, str2 ) );
  }
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "llegar" and "lugar" ...
  Invariant Comparer: -1
  International Sort: -1
  Traditional Sort : 1

*/
Imports System.Collections
Imports System.Globalization

Public Class SamplesComparer

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates the strings to compare.
   Dim str1 As [String] = "llegar"
   Dim str2 As [String] = "lugar"
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}"" ...", str1, str2)

   ' Uses the DefaultInvariant Comparer.
   Console.WriteLine("  Invariant Comparer: {0}", Comparer.DefaultInvariant.Compare(str1, str2))

   ' Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
   Dim myCompIntl As New Comparer(New CultureInfo("es-ES", False))
   Console.WriteLine("  International Sort: {0}", myCompIntl.Compare(str1, str2))

   ' Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
   Dim myCompTrad As New Comparer(New CultureInfo(&H40A, False))
   Console.WriteLine("  Traditional Sort : {0}", myCompTrad.Compare(str1, str2))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "llegar" and "lugar" ...
'  Invariant Comparer: -1
'  International Sort: -1
'  Traditional Sort : 1

Uwagi

Ta klasa jest domyślną implementacją IComparer interfejsu.This class is the default implementation of the IComparer interface. CaseInsensitiveComparerKlasa jest implementacją IComparer interfejsu, który wykonuje porównania ciągów bez uwzględniania wielkości liter.The CaseInsensitiveComparer class is the implementation of the IComparer interface that performs case-insensitive string comparisons. System.Collections.Generic.Comparer<T> jest ogólnym odpowiednikiem tej klasy.System.Collections.Generic.Comparer<T> is the generic equivalent of this class.

Procedury porównania używają Thread.CurrentCulture bieżącego wątku, o ile nie określono inaczej.Comparison procedures use the Thread.CurrentCulture of the current thread unless otherwise specified. Porównania ciągów mogą mieć różne wyniki, w zależności od kultury.String comparisons might have different results depending on the culture. Aby uzyskać więcej informacji na temat porównań specyficznych dla kultury, zobacz System.Globalization przestrzeń nazw oraz globalizacja i lokalizacja.For more information on culture-specific comparisons, see the System.Globalization namespace and Globalization and Localization.

Konstruktory

Comparer(CultureInfo)

Inicjuje nowe wystąpienie Comparer klasy przy użyciu określonego elementu CultureInfo .Initializes a new instance of the Comparer class using the specified CultureInfo.

Pola

Default

Reprezentuje wystąpienie Comparer , które jest skojarzone z CurrentCulture bieżącym wątkiem.Represents an instance of Comparer that is associated with the CurrentCulture of the current thread. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

DefaultInvariant

Reprezentuje wystąpienie Comparer , które jest skojarzone z InvariantCulture .Represents an instance of Comparer that is associated with InvariantCulture. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

Metody

Compare(Object, Object)

Wykonuje porównanie z uwzględnieniem wielkości liter w dwóch obiektach tego samego typu i zwraca wartość wskazującą, czy jedna z nich jest mniejsza od, równa lub większa od drugiej.Performs a case-sensitive comparison of two objects of the same type and returns a value indicating whether one is less than, equal to, or greater than the other.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia SerializationInfo obiekt danymi wymaganymi do serializacji.Populates a SerializationInfo object with the data required for serialization.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też