Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera ICollection<T> zawierający klucze IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection<T> containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ System::Collections::Generic::IDictionary<TKey,TValue>::Keys { System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ get(); };
System.Collections.Generic.ICollection<TKey> System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Keys { get; }
member this.System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Keys : System.Collections.Generic.ICollection<'Key>
 ReadOnly Property Keys As ICollection(Of TKey) Implements IDictionary(Of TKey, TValue).Keys

Wartość właściwości

ICollection<TKey>

ICollection<T>Typ TKey zawierający klucze elementu IDictionary<TKey,TValue> .An ICollection<T> of type TKey containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Dotyczy