IAsyncEnumerable<T> Interfejs

Definicja

Uwidacznia moduł wyliczający, który zapewnia asynchroniczną iterację nad wartościami określonego typu.

generic <typename T>
public interface class IAsyncEnumerable
public interface IAsyncEnumerable<out T>
type IAsyncEnumerable<'T> = interface
Public Interface IAsyncEnumerable(Of Out T)

Parametry typu

T

Typ elementów w kolekcji.

Ten parametr typu jest kowariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest bardziej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.

Metody

GetAsyncEnumerator(CancellationToken)

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje asynchronicznie przez kolekcję.

Metody rozszerzania

ConfigureAwait<T>(IAsyncEnumerable<T>, Boolean)

Konfiguruje sposób oczekiwania na zadania zwracane z iteracji asynchronicznych.

ToBlockingEnumerable<T>(IAsyncEnumerable<T>, CancellationToken)

Konwertuje IAsyncEnumerable<T> wystąpienie na element IEnumerable<T> , który wylicza elementy w sposób blokujący.

WithCancellation<T>(IAsyncEnumerable<T>, CancellationToken)

Ustawia element CancellationToken do przekazania podczas GetAsyncEnumerator(CancellationToken) iteracji.

Dotyczy