ICollection<T>.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z ICollection<T>.Removes all items from the ICollection<T>.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Wyjątki

ICollection<T> jest tylko do odczytu.The ICollection<T> is read-only.

Uwagi

Count musi mieć wartość 0, a odwołania do innych obiektów z elementów kolekcji muszą być wydane.Count must be set to 0, and references to other objects from elements of the collection must be released.

Dotyczy

Zobacz też