LinkedList<T>.Contains(T) Metoda

Definicja

Określa, czy wartość znajduje się w obiekcie LinkedList<T>.

public:
 virtual bool Contains(T value);
public bool Contains (T value);
abstract member Contains : 'T -> bool
override this.Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (value As T) As Boolean

Parametry

value
T

Wartość do zlokalizowania w obiekcie LinkedList<T>. Wartość może być null przeznaczona dla typów referencyjnych.

Zwraca

Boolean

truejeśli value znajduje się w elemecie LinkedList<T>; w przeciwnym razie . false

Implementuje

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem obejmującym tę metodę, zobacz klasę LinkedList<T> .

Uwagi

Ta metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; dlatego ta metoda jest operacją O(n), gdzie n to Count.

Dotyczy

Zobacz też