SortedList<TKey,TValue>.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w SortedList<TKey,TValue> .Gets the number of key/value pairs contained in the SortedList<TKey,TValue>.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba par klucz/wartość zawartych w SortedList<TKey,TValue> .The number of key/value pairs contained in the SortedList<TKey,TValue>.

Implementuje

Uwagi

Capacity to liczba elementów, które mogą być SortedList<TKey,TValue> przechowywane.Capacity is the number of elements that the SortedList<TKey,TValue> can store. Count to liczba elementów, które faktycznie znajdują się w SortedList<TKey,TValue> .Count is the number of elements that are actually in the SortedList<TKey,TValue>.

Capacity jest zawsze większa lub równa Count .Capacity is always greater than or equal to Count. Jeśli Count Capacity program przekracza podczas dodawania elementów, wydajność jest zwiększana przez automatyczne ponowne przydzielanie tablicy wewnętrznej przed skopiowaniem starych elementów i dodaniem nowych elementów.If Count exceeds Capacity while adding elements, the capacity is increased by automatically reallocating the internal array before copying the old elements and adding the new elements.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też