SortedList<TKey,TValue>.IDictionary.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja IDictionary jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IDictionary is read-only.

property bool System::Collections::IDictionary::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IDictionary.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IDictionary.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli IDictionary jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the IDictionary is read-only; otherwise, false. W domyślnej implementacji programu SortedList<TKey,TValue> Ta właściwość zawsze zwraca wartość false .In the default implementation of SortedList<TKey,TValue>, this property always returns false.

Implementuje

Uwagi

W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Kolekcja, która jest tylko do odczytu, jest po prostu zbiorem z otoką uniemożliwiającą zmianę kolekcji; w związku z tym, jeśli zmiany zostaną wprowadzone do podstawowej kolekcji, kolekcja tylko do odczytu uwzględni te zmiany.A collection that is read-only is simply a collection with a wrapper that prevents modifying the collection; therefore, if changes are made to the underlying collection, the read-only collection reflects those changes.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też