IDictionary.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IDictionary object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli IDictionary obiekt jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the IDictionary object is read-only; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji IsReadOnly właściwości.The following code example demonstrates how to implement the IsReadOnly property. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla IDictionary klasy.This code example is part of a larger example provided for the IDictionary class.

public:
  property virtual bool IsReadOnly
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }
public bool IsReadOnly { get { return false; } }
Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean Implements IDictionary.IsReadOnly
  Get
    Return False
  End Get
End Property

Uwagi

W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Dotyczy