SortedSet<T>.Enumerator.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Implementuje interfejs i zwraca dane, które są konieczne do SortedSet<T> serializacji wystąpienia. ISerializableImplements the ISerializable interface and returns the data needed to serialize the SortedSet<T> instance.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt, który zawiera informacje wymagane do SortedSet<T> serializacji wystąpienia. SerializationInfoA SerializationInfo object that contains the information required to serialize the SortedSet<T> instance.

context
StreamingContext

Obiekt, który zawiera źródło i miejsce docelowe serializowanego strumienia skojarzonego SortedSet<T> z wystąpieniem. StreamingContextA StreamingContext object that contains the source and destination of the serialized stream associated with the SortedSet<T> instance.

Implementuje

Wyjątki

infojest null.info is null.

Dotyczy