Hashtable.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja Hashtable jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the Hashtable is read-only.

public:
 virtual property bool IsReadOnly { bool get(); };
public virtual bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Hashtable jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the Hashtable is read-only; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Kolekcja, która jest tylko do odczytu, jest po prostu zbiorem z otoką uniemożliwiającą zmianę kolekcji; w związku z tym, jeśli zmiany zostaną wprowadzone do podstawowej kolekcji, kolekcja tylko do odczytu uwzględni te zmiany.A collection that is read-only is simply a collection with a wrapper that prevents modifying the collection; therefore, if changes are made to the underlying collection, the read-only collection reflects those changes.

Pobieranie wartości tej właściwości jest O(1) operacją.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy