IEnumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu kolekcji.Advances the enumerator to the next element of the collection.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowana do następnego elementu; false Jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.true if the enumerator was successfully advanced to the next element; false if the enumerator has passed the end of the collection.

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.The collection was modified after the enumerator was created.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje implementację IEnumerator interfejsów dla kolekcji niestandardowej.The following code example demonstrates the implementation of the IEnumerator interfaces for a custom collection. W tym przykładzie MoveNext nie jest jawnie wywoływana, ale jest zaimplementowany do obsługi foreach ( for each w Visual Basic).In this example, MoveNext is not explicitly called, but it is implemented to support the use of foreach (for each in Visual Basic). Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dla IEnumerator interfejsu.This code example is part of a larger example for the IEnumerator interface.

// When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
public class PeopleEnum : IEnumerator
{
  public Person[] _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(Person[] list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Length);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  object IEnumerator.Current
  {
    get
    {
      return Current;
    }
  }

  public Person Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}
' When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
Public Class PeopleEnum
  Implements IEnumerator

  Public _people() As Person

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list() As Person)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean Implements IEnumerator.MoveNext
    position = position + 1
    Return (position < _people.Length)
  End Function

  Public Sub Reset() Implements IEnumerator.Reset
    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object Implements IEnumerator.Current
    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch ex As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego lub po Reset wywołaniu metody moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji, a pierwsze wywołanie MoveNext metody przenosi moduł wyliczający na pierwszy element kolekcji.After an enumerator is created or after the Reset method is called, an enumerator is positioned before the first element of the collection, and the first call to the MoveNext method moves the enumerator over the first element of the collection.

Jeśli MoveNext przekazuje koniec kolekcji, moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemencie w kolekcji i MoveNext zwraca false .If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Gdy moduł wyliczający znajduje się w tym miejscu, kolejne wywołania MoveNext również false zostaną zwrócone do momentu Reset wywołania.When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false until Reset is called.

Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, zachowanie MoveNext jest niezdefiniowane.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the behavior of MoveNext is undefined.

Dotyczy

Zobacz też