Collection<T>.Remove(T) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z Collection<T>.Removes the first occurrence of a specific object from the Collection<T>.

public:
 virtual bool Remove(T item);
public bool Remove (T item);
abstract member Remove : 'T -> bool
override this.Remove : 'T -> bool
Public Function Remove (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Obiekt, który ma zostać usunięty Collection<T>z.The object to remove from the Collection<T>. Wartość może być null dla typów referencyjnych.The value can be null for reference types.

Zwraca

trueJeśli item programfalsezostał pomyślnie usunięty; w przeciwnym razie.true if item is successfully removed; otherwise, false. Ta metoda zwraca również false wartość item , jeśli nie została znaleziona Collection<T>w oryginalnym.This method also returns false if item was not found in the original Collection<T>.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje wiele właściwości i metod Collection<T>.The following code example demonstrates many of the properties and methods of Collection<T>. Przykładowy kod tworzy kolekcję ciągów, używa Add metody do dodawania kilku ciągów, Countwyświetla i wyświetla ciągi.The code example creates a collection of strings, uses the Add method to add several strings, displays the Count, and lists the strings. W przykładzie zastosowano IndexOf metodę, aby znaleźć indeks ciągu Contains i metodę, aby określić, czy ciąg znajduje się w kolekcji.The example uses the IndexOf method to find the index of a string and the Contains method to determine whether a string is in the collection. Przykład wstawia ciąg przy użyciu Insert metody i pobiera i ustawia ciągi przy użyciu domyślnej Item[Int32] właściwości (indeksator w C#).The example inserts a string using the Insert method and retrieves and sets strings using the default Item[Int32] property (the indexer in C#). Przykład usuwa ciągi przez tożsamość ciągu przy użyciu Remove metody i indeksu RemoveAt przy użyciu metody.The example removes strings by string identity using the Remove method and by index using the RemoveAt method. Na koniec Metoda służy do czyszczenia wszystkich ciągów z kolekcji. ClearFinally, the Clear method is used to clear all strings from the collection.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Collections::ObjectModel;

public ref class Demo
{
public:
  static void Main()
  {
    Collection<String^>^ dinosaurs = gcnew Collection<String^>();

    dinosaurs->Add("Psitticosaurus");
    dinosaurs->Add("Caudipteryx");
    dinosaurs->Add("Compsognathus");
    dinosaurs->Add("Muttaburrasaurus");

    Console::WriteLine("{0} dinosaurs:", dinosaurs->Count);
    Display(dinosaurs);

    Console::WriteLine("\nIndexOf(\"Muttaburrasaurus\"): {0}",
      dinosaurs->IndexOf("Muttaburrasaurus"));

    Console::WriteLine("\nContains(\"Caudipteryx\"): {0}",
      dinosaurs->Contains("Caudipteryx"));

    Console::WriteLine("\nInsert(2, \"Nanotyrannus\")");
    dinosaurs->Insert(2, "Nanotyrannus");
    Display(dinosaurs);

    Console::WriteLine("\ndinosaurs[2]: {0}", dinosaurs[2]);

    Console::WriteLine("\ndinosaurs[2] = \"Microraptor\"");
    dinosaurs[2] = "Microraptor";
    Display(dinosaurs);

    Console::WriteLine("\nRemove(\"Microraptor\")");
    dinosaurs->Remove("Microraptor");
    Display(dinosaurs);

    Console::WriteLine("\nRemoveAt(0)");
    dinosaurs->RemoveAt(0);
    Display(dinosaurs);

    Console::WriteLine("\ndinosaurs.Clear()");
    dinosaurs->Clear();
    Console::WriteLine("Count: {0}", dinosaurs->Count);
  }

private:
  static void Display(Collection<String^>^ cs)
  {
    Console::WriteLine();
    for each( String^ item in cs )
    {
      Console::WriteLine(item);
    }
  }
};

int main()
{
  Demo::Main();
}

/* This code example produces the following output:

4 dinosaurs:

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

IndexOf("Muttaburrasaurus"): 3

Contains("Caudipteryx"): True

Insert(2, "Nanotyrannus")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Nanotyrannus
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs[2]: Nanotyrannus

dinosaurs[2] = "Microraptor"

Psitticosaurus
Caudipteryx
Microraptor
Compsognathus
Muttaburrasaurus

Remove("Microraptor")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

RemoveAt(0)

Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs.Clear()
Count: 0
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

public class Demo
{
  public static void Main()
  {
    Collection<string> dinosaurs = new Collection<string>();

    dinosaurs.Add("Psitticosaurus");
    dinosaurs.Add("Caudipteryx");
    dinosaurs.Add("Compsognathus");
    dinosaurs.Add("Muttaburrasaurus");

    Console.WriteLine("{0} dinosaurs:", dinosaurs.Count);
    Display(dinosaurs);
  
    Console.WriteLine("\nIndexOf(\"Muttaburrasaurus\"): {0}", 
      dinosaurs.IndexOf("Muttaburrasaurus"));

    Console.WriteLine("\nContains(\"Caudipteryx\"): {0}", 
      dinosaurs.Contains("Caudipteryx"));

    Console.WriteLine("\nInsert(2, \"Nanotyrannus\")");
    dinosaurs.Insert(2, "Nanotyrannus");
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2]: {0}", dinosaurs[2]);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2] = \"Microraptor\"");
    dinosaurs[2] = "Microraptor";
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nRemove(\"Microraptor\")");
    dinosaurs.Remove("Microraptor");
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nRemoveAt(0)");
    dinosaurs.RemoveAt(0);
    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs.Clear()");
    dinosaurs.Clear();
    Console.WriteLine("Count: {0}", dinosaurs.Count);
  }
  
  private static void Display(Collection<string> cs)
  {
    Console.WriteLine();
    foreach( string item in cs )
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

4 dinosaurs:

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

IndexOf("Muttaburrasaurus"): 3

Contains("Caudipteryx"): True

Insert(2, "Nanotyrannus")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Nanotyrannus
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs[2]: Nanotyrannus

dinosaurs[2] = "Microraptor"

Psitticosaurus
Caudipteryx
Microraptor
Compsognathus
Muttaburrasaurus

Remove("Microraptor")

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

RemoveAt(0)

Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

dinosaurs.Clear()
Count: 0
 */
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Collections.ObjectModel

Public Class Demo
  
  Public Shared Sub Main() 

    Dim dinosaurs As New Collection(Of String)

    dinosaurs.Add("Psitticosaurus")
    dinosaurs.Add("Caudipteryx")
    dinosaurs.Add("Compsognathus")
    dinosaurs.Add("Muttaburrasaurus")

    Console.WriteLine("{0} dinosaurs:", dinosaurs.Count)
    Display(dinosaurs)
  
    Console.WriteLine(vbLf & "IndexOf(""Muttaburrasaurus""): {0}", _
      dinosaurs.IndexOf("Muttaburrasaurus"))

    Console.WriteLine(vbLf & "Contains(""Caudipteryx""): {0}", _
      dinosaurs.Contains("Caudipteryx"))

    Console.WriteLine(vbLf & "Insert(2, ""Nanotyrannus"")")
    dinosaurs.Insert(2, "Nanotyrannus")
    Display(dinosaurs)

    Console.WriteLine(vbLf & "dinosaurs(2): {0}", dinosaurs(2))

    Console.WriteLine(vbLf & "dinosaurs(2) = ""Microraptor""")
    dinosaurs(2) = "Microraptor"
    Display(dinosaurs)

    Console.WriteLine(vbLf & "Remove(""Microraptor"")")
    dinosaurs.Remove("Microraptor")
    Display(dinosaurs)

    Console.WriteLine(vbLf & "RemoveAt(0)")
    dinosaurs.RemoveAt(0)
    Display(dinosaurs)
 
    Console.WriteLine(vbLf & "dinosaurs.Clear()")
    dinosaurs.Clear()
    Console.WriteLine("Count: {0}", dinosaurs.Count)

  End Sub
  
  Private Shared Sub Display(ByVal cs As Collection(Of String)) 
    Console.WriteLine()
    For Each item As String In cs
      Console.WriteLine(item)
    Next item
  End Sub
End Class

' This code example produces the following output:
'
'4 dinosaurs:
'
'Psitticosaurus
'Caudipteryx
'Compsognathus
'Muttaburrasaurus
'
'IndexOf("Muttaburrasaurus"): 3
'
'Contains("Caudipteryx"): True
'
'Insert(2, "Nanotyrannus")
'
'Psitticosaurus
'Caudipteryx
'Nanotyrannus
'Compsognathus
'Muttaburrasaurus
'
'dinosaurs(2): Nanotyrannus
'
'dinosaurs(2) = "Microraptor"
'
'Psitticosaurus
'Caudipteryx
'Microraptor
'Compsognathus
'Muttaburrasaurus
'
'Remove("Microraptor")
'
'Psitticosaurus
'Caudipteryx
'Compsognathus
'Muttaburrasaurus
'
'RemoveAt(0)
'
'Caudipteryx
'Compsognathus
'Muttaburrasaurus
'
'dinosaurs.Clear()
'Count: 0

Uwagi

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnej funkcji EqualityComparer<T>.Default porównującej Trówność dla, typu wartości na liście.This method determines equality using the default equality comparer EqualityComparer<T>.Default for T, the type of values in the list.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do Count.This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. Oznacza to, że ta metoda jest operacjąno (), n gdzie Countis.That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy pochodne mogą przesłonić RemoveItem(Int32) , aby zmienić zachowanie tej metody.Derived classes can override RemoveItem(Int32) to change the behavior of this method.

Dotyczy

Zobacz też