SortedList.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w obiekcie SortedList.Gets the number of elements contained in a SortedList object.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów zawartych w obiekcie SortedList.The number of elements contained in the SortedList object.

Implementuje

Uwagi

Każdy element jest parą klucz/wartość, do której można uzyskać dostęp jako obiekt DictionaryEntry.Each element is a key/value pair that can be accessed as a DictionaryEntry object.

Capacity to liczba elementów, które obiekt SortedList może przechowywać.Capacity is the number of elements that the SortedList object can store. Count to liczba elementów, które faktycznie znajdują się w SortedList.Count is the number of elements that are actually in the SortedList.

Capacity jest zawsze większa lub równa Count.Capacity is always greater than or equal to Count. Jeśli Count przekroczy Capacity podczas dodawania elementów, pojemność zostanie automatycznie zwiększona przez ponowne przypisanie tablicy wewnętrznej przed skopiowaniem starych elementów i dodanie nowych elementów.If Count exceeds Capacity while adding elements, the capacity is automatically increased by reallocating the internal array before copying the old elements and adding the new elements.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też