IOrderedDictionary.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa element o określonym indeksie.Removes the element at the specified index.

public:
 void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu do usunięcia.The zero-based index of the element to remove.

Wyjątki

index jest mniejsza niż 0.index is less than 0.

-lub--or- index jest równa lub większa niż Count .index is equal to or greater than Count.

IOrderedDictionaryKolekcja jest tylko do odczytu.The IOrderedDictionary collection is read-only.

-lub--or- IOrderedDictionaryKolekcja ma stały rozmiar.The IOrderedDictionary collection has a fixed size.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje implementację prostego IOrderedDictionary opartego na ArrayList klasie.The following code example demonstrates the implementation of a simple IOrderedDictionary based on the ArrayList class. Zaimplementowane IOrderedDictionary są przechowywane pierwsze nazwy jako klucze i nazwiska jako wartości, z dodanym wymaganiem, które każda Pierwsza nazwa jest unikatowa.The implemented IOrderedDictionary stores first names as the keys and last names as the values, with the added requirement that each first name is unique. Ten kod jest częścią większego przykładu kodu podanego dla IOrderedDictionary klasy.This code is part of a larger code example provided for the IOrderedDictionary class.

public ref class PeopleEnum : IDictionaryEnumerator
{
private:
  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position;
  ArrayList^ _people;

public:
  PeopleEnum(ArrayList^ list)
  {
    this->Reset();
    _people = list;
  }

  virtual bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people->Count);
  }

  virtual void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  virtual property Object^ Current
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  virtual property DictionaryEntry Entry
  {
    DictionaryEntry get()
    {
      return (DictionaryEntry)(Current);
    }
  }

  virtual property Object^ Key
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry^)_people[position])->Key;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  virtual property Object^ Value
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry^)_people[position])->Value;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }
};

public ref class People : IOrderedDictionary
{
private:
  ArrayList^ _people;

public:
  People(int numItems)
  {
    _people = gcnew ArrayList(numItems);
  }

  int IndexOfKey(Object^ key)
  {
    for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
    {
      if (((DictionaryEntry^)_people[i])->Key == key)
        return i;
    }

    // key not found, return -1.
    return -1;
  }

  virtual property Object^ default[Object^]
  {
    Object^ get(Object^ key)
    {
      return ((DictionaryEntry^)_people[IndexOfKey(key)])->Value;
    }
    void set(Object^ key, Object^ value)
    {
      _people[IndexOfKey(key)] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IOrderedDictionary Members
  virtual IDictionaryEnumerator^ GetEnumerator()
  {
    return gcnew PeopleEnum(_people);
  }

  virtual void Insert(int index, Object^ key, Object^ value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw gcnew ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people->Insert(index, gcnew DictionaryEntry(key, value));
  }

  virtual void RemoveAt(int index)
  {
    _people->RemoveAt(index);
  }

  virtual property Object^ default[int]
  {
    Object^ get(int index)
    {
      return ((DictionaryEntry^)_people[index])->Value;
    }
    void set(int index, Object^ value)
    {
      Object^ key = ((DictionaryEntry^)_people[index])->Key;
      _people[index] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IDictionary Members

  virtual void Add(Object^ key, Object^ value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw gcnew ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people->Add(gcnew DictionaryEntry(key, value));
  }

  virtual void Clear()
  {
    _people->Clear();
  }

  virtual bool Contains(Object^ key)
  {
    if (IndexOfKey(key) == -1)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      return true;
    }
  }

  virtual property bool IsFixedSize
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }

  virtual property bool IsReadOnly
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }

  virtual property ICollection^ Keys
  {
    ICollection^ get()
    {
      ArrayList^ KeyCollection = gcnew ArrayList(_people->Count);
      for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
      {
        KeyCollection->Add( ((DictionaryEntry^)_people[i])->Key );
      }
      return KeyCollection;
    }
  }

  virtual void Remove(Object^ key)
  {
    _people->RemoveAt(IndexOfKey(key));
  }

  virtual property ICollection^ Values
  {
    ICollection ^get()
    {
      ArrayList^ ValueCollection = gcnew ArrayList(_people->Count);
      for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
      {
        ValueCollection->Add( ((DictionaryEntry^)_people[i])->Value );
      }
      return ValueCollection;
    }
  }

  // ICollection Members

  virtual void CopyTo(Array^ array, int index)
  {
    _people->CopyTo(array, index);
  }

  virtual property int Count
  {
    int get()
    {
      return _people->Count;
    }
  }

  virtual property bool IsSynchronized
  {
    bool get()
    {
      return _people->IsSynchronized;
    }
  }

  virtual property Object^ SyncRoot
  {
    Object^ get()
    {
      return _people->SyncRoot;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  virtual IEnumerator^ IfcGetEnumerator() = IEnumerable::GetEnumerator
  {
    return (IEnumerator^) gcnew PeopleEnum(_people);
  }
};
public class People : IOrderedDictionary
{
  private ArrayList _people;

  public People(int numItems)
  {
    _people = new ArrayList(numItems);
  }

  public int IndexOfKey(object key)
  {
    for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
    {
      if (((DictionaryEntry)_people[i]).Key == key)
        return i;
    }

    // key not found, return -1.
    return -1;
  }

  public object this[object key]
  {
    get
    {
      return ((DictionaryEntry)_people[IndexOfKey(key)]).Value;
    }
    set
    {
      _people[IndexOfKey(key)] = new DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IOrderedDictionary Members
  public IDictionaryEnumerator GetEnumerator()
  {
    return new PeopleEnum(_people);
  }

  public void Insert(int index, object key, object value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw new ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people.Insert(index, new DictionaryEntry(key, value));
  }

  public void RemoveAt(int index)
  {
    _people.RemoveAt(index);
  }

  public object this[int index]
  {
    get
    {
      return ((DictionaryEntry)_people[index]).Value;
    }
    set
    {
      object key = ((DictionaryEntry)_people[index]).Key;
      _people[index] = new DictionaryEntry(key, value);
    }
  }
  // IDictionary Members

  public void Add(object key, object value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw new ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people.Add(new DictionaryEntry(key, value));
  }

  public void Clear()
  {
    _people.Clear();
  }

  public bool Contains(object key)
  {
    if (IndexOfKey(key) == -1)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      return true;
    }
  }

  public bool IsFixedSize
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public bool IsReadOnly
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public ICollection Keys
  {
    get
    {
      ArrayList KeyCollection = new ArrayList(_people.Count);
      for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
      {
        KeyCollection.Add( ((DictionaryEntry)_people[i]).Key );
      }
      return KeyCollection;
    }
  }

  public void Remove(object key)
  {
    _people.RemoveAt(IndexOfKey(key));
  }

  public ICollection Values
  {
    get
    {
      ArrayList ValueCollection = new ArrayList(_people.Count);
      for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
      {
        ValueCollection.Add( ((DictionaryEntry)_people[i]).Value );
      }
      return ValueCollection;
    }
  }

  // ICollection Members

  public void CopyTo(Array array, int index)
  {
    _people.CopyTo(array, index);
  }

  public int Count
  {
    get
    {
      return _people.Count;
    }
  }

  public bool IsSynchronized
  {
    get
    {
      return _people.IsSynchronized;
    }
  }

  public object SyncRoot
  {
    get
    {
      return _people.SyncRoot;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
  {
    return new PeopleEnum(_people);
  }
}

public class PeopleEnum : IDictionaryEnumerator
{
  public ArrayList _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(ArrayList list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Count);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  public object Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  public DictionaryEntry Entry
  {
    get
    {
      return (DictionaryEntry)Current;
    }
  }

  public object Key
  {
    get
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry)_people[position]).Key;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  public object Value
  {
    get
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry)_people[position]).Value;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}
Public Class People
  Implements IOrderedDictionary
  Private _people As ArrayList

  Public Sub New(ByVal numItems As Integer)
    _people = New ArrayList(numItems)
  End Sub

  Public Function IndexOfKey(ByVal key As Object) As Integer
    Dim i As Integer
    For i = 0 To _people.Count - 1
      If CType(_people(i), DictionaryEntry).Key = key Then
        Return i
      End If
    Next i

    ' key not found, return -1.
    Return -1
  End Function

  ' IOrderedDictionary Members
  Public Function GetEnumerator() As IDictionaryEnumerator _
    Implements IOrderedDictionary.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function

  Public Sub Insert(ByVal index As Integer, ByVal key As Object, _
    ByVal value As Object) Implements IOrderedDictionary.Insert

    If Not IndexOfKey(key) = -1 Then
      Throw New ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.")
    End If
    _people.Insert(index, New DictionaryEntry(key, value))
  End Sub

  Public Sub RemoveAt(ByVal index As Integer) _
    Implements IOrderedDictionary.RemoveAt

    _people.RemoveAt(index)
  End Sub

  Public Property Item(ByVal index As Integer) As Object _
    Implements IOrderedDictionary.Item

    Get
      Return CType(_people(index), DictionaryEntry).Value
    End Get
    Set(ByVal value As Object)
      Dim key As Object = CType(_people(index), DictionaryEntry).Key
      _people(index) = New DictionaryEntry(key, value)
    End Set
  End Property

  ' IDictionary Members
  Public Function IDictionaryGetEnumerator() As IDictionaryEnumerator _
  Implements IDictionary.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function

  Public Property Item(ByVal key As Object) As Object _
    Implements IDictionary.Item

    Get
      Return CType(_people(IndexOfKey(key)), DictionaryEntry).Value
    End Get
    Set(ByVal value)
      _people(IndexOfKey(key)) = New DictionaryEntry(key, value)
    End Set
  End Property


  Public Sub Add(ByVal key As Object, ByVal value As Object) _
    Implements IDictionary.Add

    If Not IndexOfKey(key) = -1 Then
      Throw New ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.")
    End If

    _people.Add(New DictionaryEntry(key, value))
  End Sub

  Public Sub Clear() Implements IDictionary.Clear
    _people.Clear()
  End Sub

  Public Function Contains(ByVal key As Object) As Boolean _
    Implements IDictionary.Contains

    If IndexOfKey(key) = -1 Then
      Return False
    Else
      Return True
    End If
  End Function

  Public ReadOnly Property IsFixedSize() As Boolean _
    Implements IDictionary.IsFixedSize

    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean _
    Implements IDictionary.IsReadOnly
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Keys() As ICollection _
    Implements IDictionary.Keys
    Get
      Dim KeyCollection As ArrayList = New ArrayList(_people.Count)
      Dim i As Integer
      For i = 0 To _people.Count - 1
        KeyCollection.Add( CType(_people(i), DictionaryEntry).Key )
      Next i
      Return KeyCollection
    End Get
  End Property

  Public Sub Remove(ByVal key As Object) _
    Implements IDictionary.Remove

    _people.RemoveAt(IndexOfKey(key))
  End Sub

  Public ReadOnly Property Values() As ICollection _
    Implements IDictionary.Values
    Get
      Dim ValueCollection As ArrayList = New ArrayList(_people.Count)
      Dim i As Integer
      For i = 0 To _people.Count - 1
        ValueCollection.Add( CType(_people(i), DictionaryEntry).Value )
      Next i
      Return ValueCollection
    End Get
  End Property

  ' ICollection Members
  Public Sub CopyTo(ByVal array As Array, ByVal index As Integer) _
  Implements ICollection.CopyTo

    _people.CopyTo(Array, index)
  End Sub

  Public ReadOnly Property Count() As Integer _
    Implements ICollection.Count

    Get
      Return _people.Count
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsSynchronized() As Boolean _
    Implements ICollection.IsSynchronized

    Get
      Return _people.IsSynchronized
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property SyncRoot() As Object _
    Implements ICollection.SyncRoot

    Get
      Return _people.SyncRoot
    End Get
  End Property

  ' IEnumerable Members
  Public Function IEnumerableGetEnumerator() As IEnumerator _
    Implements IEnumerable.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function
End Class

Public Class PeopleEnum
  Implements IDictionaryEnumerator

  Public _people As ArrayList

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list As ArrayList)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean _
    Implements IEnumerator.MoveNext

    position = position + 1
    Return (position < _people.Count)
  End Function

  Public Sub Reset() _
    Implements IEnumerator.Reset

    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object _
    Implements IEnumerator.Current

    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Entry() As DictionaryEntry _
    Implements IDictionaryEnumerator.Entry
    Get
      Return CType(Current, DictionaryEntry)
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Key() As Object _
    Implements IDictionaryEnumerator.Key

    Get
      Try
        Return CType(_people(position), DictionaryEntry).Key
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As Object _
    Implements IDictionaryEnumerator.Value

    Get
      Try
        Return CType(_people(position), DictionaryEntry).Value
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Uwagi

W kolekcjach elementów sąsiadujących, takich jak listy, elementy znajdujące się po usuniętym elemencie są przenoszone do opuszczone.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Jeśli kolekcja jest indeksowana, indeksy przeniesionych elementów również są aktualizowane.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated. To zachowanie nie ma zastosowania do kolekcji, w których elementy są koncepcyjnie grupowane, takie jak tabela skrótów.This behavior does not apply to collections where elements are conceptually grouped together, such as a hash table.

Dotyczy