OrderedDictionary.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca IDictionaryEnumerator obiekt, który wykonuje iterację w OrderedDictionary kolekcji.Returns an IDictionaryEnumerator object that iterates through the OrderedDictionary collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IDictionaryEnumeratorObiekt dla OrderedDictionary kolekcji.An IDictionaryEnumerator object for the OrderedDictionary collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy OrderedDictionary wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the OrderedDictionary instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy