BindableAttribute.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy dwa obiekty BindableAttribute są równe.Determines whether two BindableAttribute objects are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania.The object to compare.

Zwraca

true, jeśli określony BindableAttribute jest równy bieżącemu BindableAttribute; false, jeśli nie jest równa.true if the specified BindableAttribute is equal to the current BindableAttribute; false if it is not equal.

Dotyczy