BindableAttribute.No Pole

Definicja

Określa, że właściwość nie jest zazwyczaj używana do powiązania.Specifies that a property is not typically used for binding. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BindableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.BindableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.BindableAttribute
Public Shared ReadOnly No As BindableAttribute 

Wartość pola

Uwagi

Pole No jest domyślnym ustawieniem dla BindableAttribute.The No field is the default setting for the BindableAttribute.

Po oznaczeniu właściwości z konstruktorem BindableAttribute wartości false, wartość tego atrybutu jest ustawiona na Nostałej składowej.When you mark a property with the BindableAttribute constructor of the value false, the value of this attribute is set to the constant member No. W związku z tym, aby sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, należy określić atrybut jako BindableAttribute.No.Therefore, to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BindableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też