BindableAttribute.No Pole

Definicja

Określa, że właściwość nie jest zazwyczaj używana do powiązania.Specifies that a property is not typically used for binding. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BindableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.BindableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.BindableAttribute
Public Shared ReadOnly No As BindableAttribute 

Wartość pola

BindableAttribute

Uwagi

NoTo pole jest ustawieniem domyślnym BindableAttribute .The No field is the default setting for the BindableAttribute.

Po oznaczeniu właściwości BindableAttribute konstruktorem wartości wartość false, tego atrybutu jest ustawiana na stałą składową No .When you mark a property with the BindableAttribute constructor of the value false, the value of this attribute is set to the constant member No. W związku z tym, aby sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, należy określić atrybut jako BindableAttribute.No .Therefore, to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BindableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też