BindingList<T>.IBindingList.AddIndex(PropertyDescriptor) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, AddIndex(PropertyDescriptor)Zobacz.For a description of this member, see AddIndex(PropertyDescriptor).

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.AddIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ prop) = System::ComponentModel::IBindingList::AddIndex;
void IBindingList.AddIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor prop);
Sub AddIndex (prop As PropertyDescriptor) Implements IBindingList.AddIndex

Parametry

prop
PropertyDescriptor

PropertyDescriptor Aby dodać jako kryterium wyszukiwania.The PropertyDescriptor to add as a search criteria.

Implementuje

Uwagi

Podstawowa implementacja tej metody nie wykonuje żadnych operacji.The base implementation of this method does nothing. Jeśli ta funkcja jest wymagana, Klasa pochodna musi ją zaimplementować.If this functionality is desired, a derived class must implement it.

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy

Zobacz też